APV og UMV

Odense Fagskole gennemfører med jævne mellemrum APV (arbejdspladsvurdering) og UMV (undervisningsmiljøvurdering).

APV & UMV 2015

Se Handleplaner for UMV 2015  her. (Word-dokument)

Se Overbliksrapport 2015 her. (PDF-dokument)

APV & UMV 2013

Baggrund

I december 2013 gennemførtes en APV for samtlige fastansatte medarbejdere på Odense Fagskole. Svarprocenten var på 100.

Undersøgelsen blev offentliggjort den 15. januar 2014 for samtlige medarbejdere.

Arbejdsmiljøgruppen, AMG, gennemdrøftede resultaterne på mødet den 20. januar og forelagde resultaterne på medarbejderrådsmødet den 29. januar 2014. Medarbejderne havde på mødet en trivselssamtale, der tog udgangspunkt i APV’en.

Undersøgelsen blev som i 2010 gennemført gennem forsikringsmægleren Willis og havde sat fokus på de samme spørgsmål, så der blev mulighed for sammenligninger.

I foråret 2011 blev der sat handleplaner op. I januar 2014 er der ikke grund til nye handleplaner, fordi mere end 80 procent giver udtryk for at være ”enig” eller ”delvis enig” i samtlige spørgsmål. Hvor der forekommer enkelte ”helt uenighed”, er der enighed om i både AMG og medarbejdergruppen, at der skal rettes direkte henvendelse til AMG.

Opmærksomhedspunkterne i APV 2013 har været på følgende områder:

–       Brug af rengøringsmidler

–       Ergonomiske forhold

–       Indflydelse og variation på egen arbejdssituation, herunder samarbejde, sygefravær og stress

–       Forebyggelse af arbejdsulykker.

Medarbejderrådsmødet henviste også til MUS-samtalerne, hvor ovenstående emner kan tages op.

Konklusion

AMP indstiller, at der fortsættes med trivselssamtaler to gange om året for løbende at følge op, hvis der opstår problemer i arbejdsmiljøet.

Der gennemføres en ny APV i 2016.

 

På arbejdsmiljøgruppens vegne

5. marts 2014

Karen Maigaard

APV & UMV 2012

Undersøgelsen fandt sted den 16. december 2012

Arbejdsmiljøgruppen, AMG, besluttede i sit møde 19. november 2012, at den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering 2012 skulle tage udgangspunkt i de samme spørgsmål, som var stillet i 2009. Skemaet i www.termometeret.dkskulle anvendes, så besvarelsen kunne være anonym.

Medarbejderrådet besluttede den 28. november 2012 at følge AMG’s indstilling.

AMG gennemgik den 18. december 2012 resultatudtrækket af undersøgende. Der blev sat fokus på følgende områder:

–       Motivation

–       Omgangstonen/det sociale liv

–       Læring

–       De fysiske rammer

–       Fravær.

Medarbejderrådet godkendte den 19. december 2012, at de enkelte hold i løbet af januar 2013 skulle debattere resultaterne og komme med forslag til handleplaner.

Handleplan vedr. MOTIVATION

Generelt stor tilfredshed med, at 93,3 % siger, at ”uddannelsens indhold interesserer mig”.

 

Med udgangspunkt i debatterne er der følgende forslag:

–       Mere konkrete arbejdsopgaver fra lærerne kan fremme motivationen hos eleverne

–       Mere ”ansvar for egen læring”

–       At lærerne ”ser” den enkelte elev

–       At der er konsekvens for fravær.

 

Handleplan vedr. OMGANGSTONEN/DET SOCIALE LIV

Generelt stor tilfredshed med, at 86,2 % siger, at omgangstonen er ”god”, men også bekymring for, at 24,1 % siger, at den er ”nedladende” og 17,2 % siger, at den er ”hård og grov”

 

Med udgangspunkt i debatterne er der følgende forslag:

–       Hvis tonen bliver hård, grov eller nedladende kan man anvende et seddelsystem, hvor episoden skrives på en seddel, der hænges på opslagstavlen i klassen, så alle kan se, hvad der er sket og tage den til drøftelse

–       Alle arbejder på, at tonen bliver god, sjov, fri, venskabelig og respektfuld, som mere end 55,2 % af skolens elever allerede føler den er

–       Foredrag/oplæg om RESPEKT

 

Handleplan vedr. LÆRING

Punktet blev af flere hold set i sammenhæng med motivation.

100 % af alle elever siger i undersøgelsen, at de får mest ud af ”individuelt arbejde” og 45,8 % siger, at de får mindst ud af ”gruppearbejde” og ”opgaveskrivning”.

 

Med udgangspunkt i debatterne er der følgende forslag:

–       Mere konkrete arbejdsopgaver fra lærerne kan fremme motivationen hos eleverne

–       Mere ”ansvar for egen læring”

 

Handleplan vedr. DE FYSISKE RAMMER

Generel tilfredshed med de fysiske rammer. Mere end 56,5 % bruger ordene: spændende, hyggelig, velholdt, lys, pæn, indbydende og rar om skolen.

 

Med udgangspunkt i debatterne er der følgende forslag:

–       Opgradering af pc’erne i både faglokaler og edb-rum

–       Forbedring af hastigheden på de faste pc’ere

–       Anskaffelse af nye programmer til animation

–       Indretning af hyggerum med sofaer og spillekort

–       Nyindretning af amfiscenen med parasoller, nye borde og bænke, hynder m.v.

 

Handleplan vedr. FRAVÆR

Årsagen til fravær skyldes i 73,7 % af tilfældene ”egen sygdom”, 31,6 % ”at jeg ikke kan komme op om morgenen” og også i 31,6 % ”andre personlige problemer”. Ingen har ”jeg er træt af uddannelsen i det hele taget” som årsag. Det er et godt udgangspunkt for forbedring.

 

Med udgangspunkt i debatterne er der følgende forslag:

–       Konsekvens for at komme for sent

–       Giv besked, når man er for sent, så andre ikke skal vente

–       Forstyr ikke, hvis du selv kommer for sent

–       Spændende timer, som alle skal bidrage til

–       Vis RESPEKT.

 

Afsluttende bemærkninger

Samtalerne i januar har bekræftet undersøgelsens overordnede resultat: Undervisningsmiljøet på Odense Fagskole er godt både det psykiske og det fysiske. Undersøgelsen har gjort, at der er kommet et nyt fokus på, hvad den enkelte og fællesskabet kan gøre for at forbedre det endnu mere.

 

Opfølgning på handleplanen

Holdene drøfter inden afslutningen i juni, hvordan miljøet har udviklet sig i anden halvdel af skoleåret 2012-2013.

 

Bestyrelsens godkendelse og offentliggørelse på hjemmesiden

AMG-mødet har den 25. februar 2013 tilføjet nogle punkter, som går videre til medarbejderrådsmødet den 27. februar 2013. Medarbejderrådet godkendte handleplanen.

 

Bestyrelsen godkendte handleplanen den 19. marts 2013. Derefter offentliggøres resultaterne og handleplanerne på skolens hjemmeside.

 

20. marts 2013

 

Karen Maigaard

Formand for Arbejdsmiljøgruppen

APV & UMV 2010

Baggrund

I december 2009 gennemførtes både UMV og APV på Odense Fagskole. Vi brugte www.termometeret.dk til begge vurderinger for at kunne sammenligne.

 

Medarbejderne ønskede imidlertid deres egen selvstændige undersøgelse, og den blev gennemført den 6. december 2010 via Willis.

 

Handleplaner forår 2011

Sikkerhedsgruppen og medarbejderrådet har i foråret 2011 gennemarbejdet resultaterne, herunder opstillet handleplaner.

 

Med udgangspunkt i kortlægningen blev der fokus på fire områder:

–       Ulykkesforebyggelse

–       Trivsel og forebyggelse af konflikter

–       Sundhedspolitik

–       Støjgener i køkkenet.

 

Ad) Ulykkesforebyggelse

Ved gennemgang i medarbejderrådet viste det sig, at enkelte af de sidst tilkomne medarbejdere ikke var blevet orienteret tilstrækkeligt om, hvilke beskrivelser og sikkerhedsbestemmelser, der fandtes på skolen.

Disse er nu udbedret og orientering har fundet sted.

Skolen tilbyder desuden hvert år førstehjælpskurser for såvel medarbejdere som elever.

 

Ad) Trivsel og forebyggelse af konflikter

Som en del af personalepolitikken er der udformet en særlig trivselspolitik. Samtidig er hele personalepolitikken revideret.

I foråret 2011 er der gennemført et udviklingsarbejde for hele medarbejdergruppen i den systemiske metode, hvor der bl.a. har været samtaleøvelser, der kan anvendes for at forebygge og løse konflikter.

 

Ad) Sundhedspolitik

Sikkerhedsgruppen gennemgik undersøgelse med henblik på at udarbejde en særlig sundhedspolitik i personalepolitikken, men konklusionen blev, at der ikke var grund til flere punkter i personalepolitikken, fordi der allerede i andre punkter er tale om sundhedspolitik: aktiv socialpolitik, krisepolitik, mobning, rygepolitik, mangfoldighedspolitik og senest trivselspolitik. Desuden er der udarbejdet såvel junior- som seniorpolitik.

 

Ad) Støjgener i køkkenet

Gruppen i køkkenet har selv taget hånd om problemer og bl.a. indkøbt ørepropper til brug for alle, der arbejder med og i nærheden af støjende maskiner.

 

Konklusion

Si har i maj 2011 afsluttet opfølgningsarbejdet på APV 2011 og konkluderet, at alt udvikler sig godt.

Der gennemføres en ny UMV i 2012 og en ny APV i 2013.

 

På sikkerhedsgruppens vegne

22. august 2011

Karen Maigaard

APV & UMV 2009

I 2009 besluttede SI at bruge www.termometeret.dk  til både UVM og APV. SI ville gerne kunne sammenligne forskellige områder hos både elever og personale. Undersøgelsen blev gennemført i uge 50.

I januar-februar har grupperne ud fra undersøgelsesresultaterne udarbejdet handleplaner for bedre miljø. SI-mødet den 17. marts samlede det hele og forelagde det for skolens bestyrelse den 22. marts. Det er besluttet at følge op på handleplanerne på SI-mødet den 19. maj 2010.

Det er samtidigt besluttet at undersøge mulighederne for at lave en selvstændig APV for personalet ved hjælp af redskabet fra Willis. Den nye APV vil kunne gennemføres i juni 2010.

Resultaterne af APV og UMV i 2009 er følgende: alle undersøgte områder giver 8 udaf 10 point. I termometerundersøgelsen udarbejdes bonuspoint, og de er på:

– relation mellem elever og lærere som er på godt 8 point

– social trivsel som er på knap 8 point.

Både SI – med elevrepræsentant – og bestyrelsen ser med tilfredshed på den positive undersøgelse, men også, at der stadig er plads til forbedringer.

Derfor følgende aktionspunkter i UMV:

RAMMER:

Ventilation i kantine og øvrige lokaler:

– Der ændres i styreplanerne for ventilation

– Elever og lærere sørger for at lufte ud i øvrige lokaler

Blomster:

– Der indkøbes blomster til lokalerne af lærere og elever, og de sørger selv for at vande

Grupperum:

– Gå til andre etager for at finde ledige lokaler, så gangene ikke skal bruges til gruppearbejde

Internetadgang til 3. sal:

– Pedellen etablere trådløst net til design og kunst

Lugtgener fra kloak:

– Det er et problem, at vandlåsene tørrer ud, når lokalerne (og dermed afløbene) ikke bruges. Derfor skal vandhanerne kortvarigt åbnes, cisterne træffes ud og vand hældes i gulvristene.

Pilatesbolde, bordtennis og ribbe:

– Bogruppen undersøger priser og placering og får det godkendt hos forstanderen, inden anskaffelse.

 

KOST:

Ønsker om kostændringer:

– Eleverne kommer med forslag til nye retter til køkkenet, men køkkenet er ansvarlig for, at eleverne får sund og varieret kost.

 

SOCIAL TRIVSEL:

Psykolog tilknyttet skolen:

– Elever, der har brug for en psykolog, kan henvende sig til sin lærer, vejleder eller forstander og få hjælp. Der er forskellige muligheder i Odense: Ungekontakten og Club 11, hvor særligt sårbare unge kan henvende sig. Skolen henviser også til læger, sagsbehandlere og udredningsmuligheder for de elever, der har behov for det.

Skolen har ikke mulighed for at få tilknyttet en psykolog særskilt.

 

Aktionspunkter i APV:

DET SOCIALE MILJØ:

Helbred og generelt psykisk velbefindende:

– Gruppen tager hånd om de aktuelle problemer og sikre en opfølgning inden udgangen af juni 2010. Der er fokus på: tryghed, fællesskab og respekt, samt helbred og humør.

Handleplanen har følgende punkter:

– vær opmærksom på den enkelte, så der ikke opstår mobning

– glem ikke enkeltpersoner i din gruppe – sørg for at alle deltager i fællesskabet

– behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet

– vær opmærksom på tunge løft og arbejdsstillinger

– vær bedre til at søge hjælp til de tunge opgaver

– gør som soluret: tæl kun de lyse timer.

APV & UMV 2006

Bestyrelsen har den 13. marts 2007 behandlet undersøgelserne og besluttet, at de offentliggøres på Odense Fagskoles hjemmeside i fuldt omfang.

De indledes med:

  • noget om undersøgelserne
  • forord med sikkerhedsudvalgets konklusioner
  • delkonklusionerne sammenskrevet
  • undersøgelsernes resultater.

 

Yderligere oplysningerne kan hentes hos daglig sikkerhedsleder Marlene Toftegaard og forstander Karen Maigaard.

Om APV og UMV

Alle arbejdspladser i Danmark er forpligtet til hvert 3. år at lave en arbejdspladsvurdering (APV), ligesom skolerne er forpligtet til at sætte fokus på undervisningsmiljøet (UMV).
Fra Arbejdstilsynets side er der i 2006 fokus på “Det hele menneske- sundhed og livsstil” og det er også overskriften for denne APV og UMV for Odense Fagskole. Derudover skal der også sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø og sygefraværet.
Undersøgelsen er delt i 3 dele med en fælles del for alle de involverede parter og en del specielt for den gruppe man tilhører: elever, lærere og tapper, hvor spørgsmålene er mere fagspecifikke.
Undersøgelsen gennemføres i uge 43 2006.

Sådan udfyldes skemaet

Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet.
Dette skema handler om dit arbejdsmiljø og undervisnings miljø på Odense Fagskole og du skal svare på spørgsmålene, som du oplever miljøet på nuværende tidspunkt.

De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds, hvor du synes svaret passer bedst.

Alle spørgsmål bedes besvaret, også spørgsmål du vil besvare med et “nej”.

Alle oplysninger behandles fortroligt og resultaterne videregives kun i en form, hvor ingen oplysninger om enkeltpersoner kan genkendes.

På forhånd tak for din medvirken.

På sikkerhedsudvalgets vegne
Michella, Britta og Marlene

Forord

Der blev i uge 43 2006 udleveret undersøgelsesskemaer til 48 elever, 8 lærere, 4 kontorfolk, 4 køkkenansatte og 2 rengørings/pedelansatte. Den 27./10. 2006 var der afleveret 21 elevbesvarelser, 7 lærere besvarelser, 4 kontorbesvarelser, 4 køkkenbesvarelser og 2 besvarelser fra rengøring/ pedel. Det giver en besvarelsesprocent på 44 % for eleverne og 94 % for de ansatte og en samlet besvarelsesprocent på 58 %, der har dannet grundlag for denne APV/UMV for Odense Fagskole 2006.

Der er generelt i alle faggrupperne en meget stor tilfredshed med skolen som institution, såvel som de fysiske som de psykiske forhold, hvilket fremgår af den samlede konklusion til sidst i rapporten.

Sikkerhedsudvalget har dog valgt at dykke ned i nogle enkeltområder og har følgende forslag til handlepunkter fra udvalgets side:

Psykiske forhold:
Den manglende støtte og anerkendelse fra ledelsen: her indstiller SI til ledelsen om at være ekstra opmærksom og at det kan være et emne, der bliver drøftet under de forestående MUS samtaler.

Luftkvaliteten:
SI henstiller til, at der i højere grad luftes ud i lokalerne og at der bliver sat grønne planter og en vandkande i alle lokalerne.

Delkonklusionerne sammenskrevet

Sundhed og livsstil
Konklusionen af den fælles del af denne APV/UMV er, at elever såvel som ansatte er glade og veltilpasse på deres arbejdsplads/skole. De 11 %, der svarer ja til spørgsmålet, om “du går uden forskolen for at købe frokost”, er alle ansatte. Eleverne har nemlig alle sammen svaret nej til det spørgsmål.

Til spørgsmålet om motion på skolen, er der et flertal for ikke at indføre fem minutters pausegymnastik, men en næsten fifty-fifty-holdning til, om det er noget, skolen skal blande sig i. Den sidste del kunne godt tages til efterretning.

Med hensyn til skolens rammer er der et stort flertal, der er glade for at være på skolen, og mener, den er rar at være på.

Indeklima, akustik, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og sygefravær – lærersvar
Konklusionen på lærerdelen af denne APV/UMV er, at der som udgangspunkt ikke er de store gener i det fysiske arbejdsmiljø. Langt hovedparten har ikke gener med bl.a. støv, støj og ubekvemme arbejdsstillinger. Med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø er langt hovedparten af besvarelserne til den positive side, dog til den negative side med hensyn til “støtte og anerkendelse fra ledelsens side”.

Ulykker, indeklima, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø, udviklingsmuligheder, variation, mobning, mangel på “belønning”, vold og trusler, sygefravær – svar fra teknisk-administrativt personale (TAP)
Konklusion på TAP-delen af denne APV/UMV er, at det teknisk-administrative personale er glade for at være ansat på skolen. Langt hovedparten af svarene omkring det fysiske arbejdsmiljø er positive og intet tyder på alvorlige fejl og mangler i bl.a. brug af skolens maskiner. Med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø er der også her en overvægt af positive svar.

Svaret på spørgsmålet, om der er mobning og chikane på arbejdspladsen, er et klart nej.

Hvordan har du det på skolen – elevbesvarelser
Konklusionen på elevdelen af denne APV/UMV er, at eleverne er glade for at være på skolen og har det godt. Langt størsteparten af besvarelserne hælder til den positive side. Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved svaret om sprogbrugen, idet næsten 50 % svarer, at de synes, der “nogle gange eller tit” bliver talt grimt eleverne imellem.
Forholdene lærere og elever imellem er godt set med elevernes øjne, og det er positivt.
Med hensyn til skolens rammer både til undervisning og til bolig er der også en overvægt af positive svar.

APV & UMV 2003

Undervisnings- og arbejdsmiljøundersøgelse ved Beklædningsfagskolen december 2003

Indledning og baggrund

På et møde i oktober 2003 besluttedes skolens sikkerhedsudvalg, at nu var tiden inde til at sætte en Undervisningsmiljøundersøgelse (UVM) og en Arbejdspladsvurdering (APV) i gang.

En delgruppe af sikkerhedsudvalget blev valgt til at foretage undersøgelsen. Gruppen, der bestod af én elev på Fagskolen, én studerende på Seminariet og en seminarielærer, fik frie hænder til selv at vælge hvilken metode, man ville benytte sig af.

Efter at have set på tidligere anvendte spørgeskemaer valgte arbejdsgruppen at hente inspiration hos Københavns Universitet. Spørgeskemaet blev bearbejdet, så det passende til institutionen her.

Efter bearbejdelsen af det fremkomme materiale, må vi dog erkende, at materialet kun i nogen omfang passede til Beklædningsfagskolen. Det er svært at lave spørgsmål, der passer til alle faggrupper, og ligeledes konstateres det også, at der er forskel på, om man er elev, studerende eller ansat ved institutionen. Sikkerhedsudvalgets konklusion er derfor, at man ved næste UVM- og APV-undersøgelse skal dele undersøgelsen op i 3 grupper: teknisk/administrativt personale, elever og lærere.

Svarprocenter

41 % af seminariestuderende deltog i undersøgelsen, 40 % af Fagskolens elever og 64 % af personalet.

Offentliggørelse

Bestyrelsen har i sit møde den 15. marts 2004 gennemgået undersøgelsen og besluttet, at konklusionerne offentliggøres på Beklædningsfagskolens hjemmeside.

Sikkerhedsudvalgets konklusioner

Sikkerhedsudvalget har på et møde den 18. marts 2004 på grundlag af en nærmere detailundersøgelse af hele undersøgelsesmaterialet konkluderet følgende:

UNDERSØGELSENS HOVEDPUNKTER OG KONKLUSION:

Skolens funktionalitet
Æstetik
Psykosociale forhold
Indeklima
Ergonomiske forhold

Der er generelt i alle faggrupper en meget stor tilfredshed med skolen som institution, såvel de fysiske som de psykiske forhold.

Sikkerhedsudvalget valgte imidlertid at dykke ned i enkelte problemområder:

Psykosociale forhold
Informationer: Der var blandt de seminariestuderende en ret stor procentdel, der ikke vurderede, at man fik informationer om vigtige beslutninger og ændringer i fremtidsplaner i god tid.
Sikkerhedsudvalget henstiller til lærerne om at være bedre til at give de studerende besked om ændringer og endvidere tale sammen om planerne. Seminarierepræsentanten udtrykker imidlertid
også, at der på området allerede er sket forbedringer.

Indflydelse på beslutninger på uddannelsens struktur
Her var det også de seminariestuderende, der savnede mere indflydelse.
Konklusion: De studerende vil nødvendigvis ikke kunne have særlig megen indflydelse på uddannelsens struktur og indhold, da det er lovbestemt og beskrevet i studieordninger og pensumplaner.

Bekymring for at blive arbejdsløs (kun for seminariestuderende)
78% af de adspurgte udtrykker bekymring for deres fremtidige situation.
Man er på seminariet bevidst om problemet, og man har forsøgt at imødekomme dette ved at lave en foredragsrække af mere almenmenneskelig og dannelsesmæssig karakter. I efteråret 2004 planlægges, at disse foredrag i højere grad skal målrettes tiden efter seminariet, bl.a. om iværksættervirksomhed.

Ikke beskæftige sig med andre, være irritabel
I alle faggrupper ses fænomenet, men sikkerhedsudvalgets indstilling er, at det er svært ved at gøre noget ved, da det er meget individuelt.

De fysiske forhold
Gener og symptomer: I flere faggrupper tales der om hovedpine, tunghedsfornemmelse og unaturlig træthed.
Sikkerhedsgruppen opfordrer til i højere grad at få en systematisk udluftning i lokalerne i pauserne, ligeledes vil man skærpe opmærksomheden på ventilationen.

Muskel og ledbesvær
I alle faggrupper tales der om smerte i lænd og nakke.
Konklusion: Den enkelte må i højere grad være opmærksom på arbejdsstillinger og benytte sig af de indstillingsmuligheder, som borde og stole, specielt i seminarieafdelingen, har.
Endvidere er der fra årsskiftet 2004 oprettet en massagetjeneste, hvor fysioterapeutstuderende tilbyder massage til alle i huset. Massagen foregår i et indrettet lokale på skolen.

På sikkerhedsudvalgets vegne

Jutta Tybjerg
18. marts 2004